Hoe we zijn gegroeid
tot wat we nu zijn?

Dankzij onze ruime ervaring van 
meer dan 25 jaren hard werken,
staan we als organisatie 'krachtig in de wereld'.



Historiek

Historische achterstand

We komen uit een verleden waarin wettelijk bepaald werd dat de zorg voor mensen met een handicap diende te gebeuren in instellingen die rustig in ’t groen gelegen waren, ver weg van alle dagelijkse drukte. In de Brusselse rand ontstonden enkele grote instellingen maar in de hoofdstad zelf was toen geen plaats voor mensen met een handicap. Zo heeft Brussel historisch gezien een achterstand opgelopen  in de zorg voor deze mensen.

Erkenning en groei

Bij de start van het Vlaams Fonds in 1991 (nu het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, VAPH) werd de jonge dienst Begeleid Wonen Brussel erkend als ambulante dienstverlening. Bij aanvang richtte de dienst Begeleid Wonen zich uitsluitend tot mensen met een verstandelijke beperking.
Begeleid Wonen Brussel groeide snel; zowel het aantal cliënten nam toe als het personeel. We bekwaamden ons in het werken met verschillende methodieken en we ontwikkelden een eigen handelingsplan om doelgericht aan de slag te gaan.

Uitbreiding doelgroep

Wanneer het werkingsgebied van de diensten Begeleid Wonen uitgebreid werd naar alle handicaps, heeft onze dienst zich ook toegelegd op het bekwamen van zijn personeel in handicapspecifieke kennis en vaardigheden. Enkele medewerkers maakten zich de Vlaamse Gebarentaal eigen, we leerden over autisme en over de specifieke aanpak van mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Vorming, training, uitwisseling van ervaringen was en is een belangrijk gegeven voor onze dienst. Voor de mensen die we begeleiden, hebben we vooral ‘kwaliteit van leven’ voor ogen. 

Zorgvernieuwing

Eén van de eerste stappen binnen de zorgvernieuwing was de invoering van de ‘Rechtstreeks Toegankelijke Hulp’, RTH in 2012. Waar voordien een multidisciplinair onderzoek en erkenning van de handicap nodig waren, is nu een vermoeden van handicap voldoende om een lichte vorm van begeleiding op te zetten.
In 2017 kregen mensen met een erkenning en een grotere zorgzwaarte een Persoonsvolgend Budget (PVB) toegewezen. Zij kopen nu zelf hun zorg in bij Begeleid Wonen Brussel of elders.
Kwaliteit van leven blijven we belangrijk vinden, maar onze positie tegenover de cliënten is een beetje veranderd. Waar we vroeger een heel nabije en vrij centrale rol speelden in het leven van de cliënten, zetten we nu een stapje opzij om meer ruimte te geven aan het ‘gewone’.

De slogan die we hanteren is ‘krachtig in de wereld’.
We bevestigen cliënten in hun eigen kracht en ondersteunen hen om deze verder te ontwikkelen in verbinding met de samenleving. We geven dan ook expliciet aandacht aan hun netwerk en de verankering in de buurt. Via community building zoeken we ook in de samenleving naar antwoorden op vragen van cliënten. Dankzij onze ruime ervaring van meer dan 25 jaren ambulant werken in de complexe en diverse Brusselse context, staan we ook als organisatie krachtig in de wereld.
 

Historiek


1
2
3
4


Nieuws

24/12/2019

HUBBIE
Begeleid Wonen Brussel en De Lork worden samen HUBBIE

10/12/2019

VACATURE BEGELEIDER (m/v)

Wij hebben momenteel 1 nieuwe vacature. 

30/09/2019

Jaarlijks collectief overleg

Jaarlijks collectief overleg

Ook dit jaar hadden we weer een interessante uitwisseling op onze jaarlijkse vergadering met onze...



Elke gift is welkom

Grote projecten starten met grote dromen.